marți, noiembrie 26, 2013

Povesti din țara de huma Stories from country of huma

Îmi luasem porția mea de timp, ca sa le-o dau lor pe toată.
I have taken my portion of time to give it all to them.
Le ziceam ca ei sunt mai mici și trebuie sa prindă puteri,
I was telling them they were small and had to gain power,
Sa ne întreacă de îndată, sa nu mai fie alții ca ei,
To overtake us immediately, so can’t be others like them,
Iar ei, puii de om, stăteau cu gurile deschise și ascultau poveștile pe nerăsuflate.
And they, the human cubs stayed with open mouths and listened to the stories in one gulp.
Mai vrem una! Mai vrem una, dar sa aibă gust de vechi și sa fie reala!
We want more, we want more, but to have taste of old and to be real!
Scormoneam in biblioteca si găseam acolo o poveste reala din marea carte a lumii,
I poked up the library and found there
a real story from the big book of the world,
Iar ei tot cereau si cereau, deși orele înaintau la fel pentru toți,
And they asked more and more, even the hours
passed the same for all of us,
Pe străzile pavate cu piatra cetății începeau sa curgă umbrele trecutului,
On the streets paved with citadel’s stone
begun to flow the past’s shadows,
Iar din ziduri se desprindeau străbunii, de nici nu mai știai cine povestește,
And from walls the ancestors detached,
so that you wouldn’t know who tells the story,
Acum spuneau ei, acum șopteam noi!
Now, they said, now we whisper!
Iar noi, cei uimiți de câte putuseră sa facă ei și sa ni le spună noua,
And us astonished by how many deeds they did
and tell that to us,
Depanam încă odată viata noastră spusa de ei, când noi eram mici,
We debug once more our life spoken
by them, when we were little,
Încât părea ca acum noi țeseam viata lor de când vor fi mari,
So that it seemed now we wove their life
when they will be grown up,
Doamne, oprește-ma sa fiu mereu o impresie si o respirație a altcuiva!
God, stop me to be always an
impression and someone else’s breath!
Lasa-mi umbra sa plătească cinstit tot soarele pe care-l car în spinare!
Let my shadow pay honestly all
the sun I carry on my back!
Fiindcă, altfel, eu îmi voi musca mereu buza inferioara,
Because otherwise, I’ll always bite
my lower lip,
Gata sa repornesc seherezariada neamului meu dincolo de istorie,
Ready to restart the sheherezariade of my people, beyond history,
De lac, de mal, de lotca, de pești si de paseri si chiar înaintea puținelor pâini,
Beyond lake, shore, boat, fishes and birds
and even prior to the few loaves,
Fiindcă si neamul meu Te-a întâlnit înainte de-a Te cunoaște și Te-a slăvit,
Because and my people met You before
they knew You and glorified You,
Înainte de a-Ti ști numele si Te-a pictat in peșteri
Before they knew Your name and painted You in
caves
Si Te-a bucurat, scăldându-se în milostenia Ta!
And they enjoyed You, bathing in Your kindness!
Flăcările ziselor ieșeau din stelele ce se prelungeau pe cer pana la noi,
The flames of spoken got out from the stars that
extended on the sky toward us,
apoi într-o clipita dispăreau, doar cât sa ne arate ca marea putere a celui mereu prezent
And than in a moment they disappeared, just as long as showing us that the great power of the One always present
Exista,  dinaintea începutului și dincolo de șaua vieții noastre...
Existed before the beginning and beyond
the saddle of our life…
Iar ei, necontrazicându-ma, cu ochii lor sinceri:
And they not contradicting me, with their
sincere eyes:
Mai vrem una! Mai vrem una, dar sa aibă gust de vechi și sa fie la fel de frumoasa!
We want one more!  We want more, but to have taste of old and to be as beautiful as this!Tr. Monica Rodica Muscalu


Niciun comentariu:

Spre marele Nord. Întâlnirea cu Moş Crăciun în alt anotimp.

         - Pe marele vultur care a pârjolit pădurea, vuind cuvintele în gura vajnicului Väinämöinen, faurul veşnic, ce povesteşte des...